200 éves évforduló

 Országunkat évszázadokon keresztül vezették olyan családok, kik sokszor háttérbe szorítottak mindent a Haza felemelkedése, fejlődése, vagy egyszerűen megmentése érdekében.

Számos történelmi család vitt végbe nagy tetteket mind a csatamezőkön, mind politikai síkon, vagy egyházi vonalon.  Nem egyszer kerültek szembe egymással is, de a külső veszedelmek mindig veszélyesebbek voltak. Ezen családokat inkább jellemezte a tenni akarás, a tudományok, művészetek pártolása, később pedig az ország szabadságának kivívása, felzárkóztatása a nyugati országokhoz.

Ilyen családok voltak itt a keleti végeken a Rákócziak, Bethlenek, Báthoryak, Perényiek, Vay-ak, Várday-ak, de akár a Lónyay-ak is.

Lónyay Ferenc II.Rákóczi Ferenc fő hadbiztosa volt, míg Lónyay János, Mária Terézia Nemesi Testőrségében szívta magába a kultúrát, melyet a császárnő halálát követően hazatérve Tuzsérra, terjesztett és művelt. Ennek a hatásnak köszönhető a tuzséri Lónyay-kastély megépíttetése, mely magán hordozza a barokk jegyeket, itt a Felső-szabolcsi homokpados Tisza partján. De a család számos politikust, társadalmi szerepvállalót, mecénást adott az országnak, de ezek valami oknál fogva nincsenek annyira a köztudatban.

A család legsikeresebb és legismertebb tagja Lónyay Menyhért, ki a tuzséri (most már) ódon kastély falai között szívta magába a németellenességet, de ugyanakkor itt érintette meg a reformkor szellemisége is.

Az 1840-es évekre már Budapesten tagja a márciusi ifjaknak, s mint Bereg vármegye országgyűlési képviselője támogatja Széchenyi elképzeléseit.

Ő is utazgat kortársaihoz hasonlóan, s tapasztalatait közkinccsé téve Hazája szolgálatába helyezi magát. 1848-ban részese annak a csoportnak, akik kidolgozzák az áprilisi törvényeket, majd a Szemere-kormány pénzügyi államtitkára lesz.

 Ezt követően természetesen ő is száműzetésre ítéli önmagát, ahonnan császári kegyelemet kapva térhet haza, és Tuzsér lesz a kijelölt kényszer lakhelye. 

A Bach-korszakot követően kerül vissza a közéletbe. Nevéhez köthető a Tisza szabályozása térségünkben, róla lesz elnevezve a Lónyay-főcsatorna. Később a békés-bánát református egyházmegyei gondnokká választják, tagja lesz a Magyar Tudományos Akadémiának, majd alelnöke.

1867-ben, a kiegyezést követően a politikai ténykedése is folytatódik, s az Andrássy-kormány pénzügyminisztere lesz, sőt közös pénzügyminiszternek is kinevezik. Tevékenyen részt vesz a modern polgári Magyarország gazdasági felvirágoztatásában. Ferenc József királytól ténykedései elismeréseként grófi címet kap 1871. augusztusában.

Pályafutása csúcsa, amikor 1871. november 14 – 1872.december 02. között a Magyar Királyság miniszterelnöke lesz.

Nevéhez köthető még a Nyíregyháza – Ungvár vasútvonal megépíttetése, de jelentős a Magyar Tudományos Akadémiai szerepvállalása is, melynek közel másfél évtizedig elnöke volt. Ugyanúgy, meghatározó jelentőségű, a Dunamelléki Református Egyházmegye fő gondnoki teendőinek ellátása.

Gróf Lónyay Menyhért korának nagyformátumú politikusa, közéleti személyisége volt, pénzügyi ténykedésének nyomai a mai pénzügyi gazdaságunkban is jelen van. Közéleti ténykedése sok-sok ezer ember életét könnyítették meg, lásd. a Tisza szabályozása, vagy a  vasútvonal  megépítését, de említhetjük az önálló magyar állam költségvetésének kidolgozását is.

 Gróf Lónyay Menyhért születésének 200. évfordulója közeleg. (1822.január 06. Nagylónya).

Ez a kerek évforduló alkalmas lenne arra, hogy a Lónyay-család, azon belül gróf Lónyay Menyhért személyét jobban megismertessük nem csak szűkebb környezetünkkel, de akár Hazánk illetve a Kárpát-medencei magyarsággal is. Bemutathatjuk e család szerepét, ténykedését, illetve gróf Lónyay Menyhért sokszínűségét, a család magyar történelemben betöltött szerepét szélesebb tömegekkel, felnőttekkel és gyerekekkel egyaránt.

Elképzeléseink szerint a közelgő évforduló keretet adhatna ennek a munkának, így kellő tisztelettel kérjük, hogy 2022-t Magyarország Kormánya nyilvánítsa Lónyay-évnek.

Mivel Tuzsér a Lónyay-család birtokainak egykoron központi települése volt, kezdeményezzük, hogy egy egész éven át tartó rendezvénysorozattal emlékezzünk e családra és tagjaikra.  A Lónyay-család hírnevét emeljük magasba, emlékezzünk meg róluk méltó képen.

Régi elképzelésünk, hogy a Tuzsér Nagyközség – azon belül is a Lónyay-kastély – legyen központi része ennek a munkának. Annak a munkának, melyben összefognak egykori Lónyay-birtokhoz tartozó települések határon innen és túl, s együttműködést kínálva intézményeknek, állami szerveknek, egyháznak, gazdasági szereplőknek ahhoz a folyamathoz, amelynek eredménye képen létre jönne a Lónyay Örökség Központ, mely méltóképpen tudná reprezentálni e nagy múltú és hírű család ténykedését, értékeit, szellemi örökségét.

 A Lónyay-év programjait több helyszínen, tematikus eseményekkel, kiállításokkal, konferenciákkal, könyvbemutatókkal, vetélkedőkkel és kulturális programokkal tervezzük.

Településünk és civilszervezeteink aktívan együttműködnek a programsorozatba bevonni kívánt határon túli településekkel (Deregnyő és Beregsom,) hiszen, ezeken településeken Lónyay-kastélyok állnak. Igaz ugyan, hogy az épített örökségi helyszínek jelen pillanatban is egészen más funkciókat töltenek be, de nyitottak a partnerség ilyen jellegű együttműködéseire is. Hiszen mindkét település partner volt egy mostanában befejezett EFOP-os projektben, ahol az épített örökségi helyszínek kulturális-turisztikai hasznosítása került a fókuszba, egy a Lónyay Örökség Központ elnevezésű intézmény keretein belül. Ezen felül bevonásra kerültek az immár 22.éve megszervezésre kerülő Kárpát-medencei kézműves és hagyományápoló táborokba is, gyerek korosztályok meghívásával. Hazai viszonylatban együttműködik még Lónya település és Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Önkormányzata.

Ennek a munkának a folytatása végett tartjuk fontosnak, hogy a jövő esztendő Lónyay év legyen, s így az együttműködések új lendületet kapnának, valamint a Lónyay Örökség Központ megvalósítása elindulhat egy olyan irányba, mely a Lónyay-kastély komplexum főépületének megújulásával járna. Így a többi épület „csak” kiszolgálná a főépületet, melynek megújulása és csatasorba állítása nélkül elképzelhetetlen a Lónyay Örökség Központ felállítása és szakmai működtetése.  

Tuzsér, 2021. május 17.

Klicsu Ferenc
elnök, alpolgármester